Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Wij verzoeken u vriendelijk onze verkoop- en leveringsvoorwaarden in acht te nemen.

Voorzover niet schriftelijk anders overeengekomen, gelden voor al onze leveringen de navolgende voorwaarden:

Aanbiedingen

Zijn steeds vrijblijvend, zowel wat de prijzen als levertijd betreft.

Verzending

Deze geschiedt steeds, ook bij franco levering, voor risiko van de kooper.

Betaling

De betalingen moeten worden verricht overeenkomstig de betalingsvoorwaarden die in de laatste alinea van elke factuur zijn vermeld. Kortingen kunnen worden afgetrokken binnen de gestelde termijnen. Kortingen voor betaling na de overeengekomen betalingsdatum worden niet aanvaard, ook niet als het gaat om de betaling van meerdere facturen tegelijk. De betalingstermijn is uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de levering. Als de overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden, rekenen wij 17% rente per jaar vanaf de vervaldag, zonder dat vooraf een herinnering moet worden gestuurd. Het verschuldigde bedrag wordt eveneens verhoogd met 15% van het saldo. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Zij mogen niet worden verkocht, uitgeleend of gehypothekeerd voordat zij volledig zijn betaald.

Klachten

Elke klacht moet ons schriftelijk en per aangetekend schrijven bereiken binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen. In geval van gegronde klachten is de verkoper verplicht de goederen te vervangen. Alle andere vergoedingen zijn uitgesloten.

Plaats van uitvoering, plaats van jurisdictie

Voor alle vorderingen die voortvloeien uit de tussen de klant en de verkoper bestaande contractuele relatie is de plaats van uitvoering de zetel van de vennootschap. Voor zover de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds is, is Eupen de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks uit de contractuele relatie voortvloeien.